Terms and conditions for Best Price Guarantee

Terms and conditions for Best Price Guarantee

यो योजना NimbusBazar मा उपलब्ध एवं खरीद गरिएको वस्तुमा मात्र मान्य हुनेछ।  
Retail price  एवं खरिद लाई compare गरिनेछ।  
Price difference को प्रमाण लाई मान्यता दिने वा नदिने निर्णय Nimbus Management को हुनेछ।